در صورت انجام موارد زیر حساب کاربری شما مسدود می شود و موجودی آن صفر می گردد .

  1. تقلب در کسب پول با سه روش نظر دادن ثبت نام کردن و ورود روزانه
  2. ساخت دو حساب کاربری
  3. دادن اطلاعات ورود به شخص ثالث